Nis zbatimi i projektit te banesave sociale, perfiton edhe Bashkia Malesi e Madhe

Ministria e Zhvillimit Urban ndërmerr për herë të parë nismën për rehabilitimin e objekteve në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore dhe kthimin e tyre në banesa me qëllim strehimin e shtresave në nevojë.
Programi, i financuar me fondet e MZHU me buxhetin e vitit 2017, ka nisur fillimisht të zbatohet në 4 bashki Malësi e Madhe, Kuçovë, Patos dhe Lushnje,  ku përfitojnë 34 familje strehimin.
Në Malësi të Madhe së shpejti nis puna për ndërtimin e banesës sociale në Tamarë, me vlerë 9,440,550 lekë, ku do të strehohen 5 familje.
Kështu, në bashkinë Kuçovë, 12 familje do të kenë banesat e tyre pas rikonstruksionit të ish-godinës së ofiçinës së riparimit të mjeteve të rënda dhe magazinës së rikuperove pranë parkut të naftës, me vlerë 26,150,740 lekë.
Ndërkohë, 12 familje në Patos, do të përfitojnë nga zbatimi i projektit për adoptimin e ish kopshtit te Lagja e Re në banesa sociale, me vlerë 20,438,740 lekë. Sa i takon bashkisë Lushnje, ajo është përfituese e projektit të rehabilitimit të objektit hangar në pronësi të bashkisë dhe kthimi në banesa sociale, me vlerë 6,325,200 lekë. Përfitues nga rikonstruksioni i këtij projekti, janë 5 familje.
Në shkallë vendi janë 135 familje në nevojë të cilat do të përfitojnë nga programi i “Për përmirësimin e kushteve të banimit të komunitetit rom dhe egjiptian”, me një fond të përgjithshëm prej 140 milione lekësh.