Politika e Privatësisë

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB

Me Politikat e Privatësisë së ShkodraWeb Media sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve të kësaj webmedia. Kjo politikë vlen vetëm për www.shkodraweb.com si dhe të gjitha aplikacioneve të lidhura me këtë URL.

Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politikat e Privatësisë sonë.

Në përputhje të plotë me Ligjin shqiptar nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), ShkodraWeb Media garanton se pasi informacioni mbërrin në web serverin tonë, ky i fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.

Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet p.sh., emri (gjeneralitetet), IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë shkodraweb.com, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre.

Duke dashur që bashkëpunimi jonë të jetë i besueshëm dhe efiçent, dëshirojmë të garantojmë çdo vizitor të faqes se shkodraweb.com mbështetet dhe vlerëson maksimalisht parimin e transparencës duke garantuar te secili prej jush siguri në përpunimin e informacionit tuaj. Të dhënat personale sherbejnë për të identifikuar përdoruesin gjatë komunikimit për çeshtje që ai është i interesuar si dhe për një përdorim më të mirë të faqes web dhe aplikacioneve të lidhura me të.

TERMAT DHE KUSHTET E AKSESIMIT TË FAQES SË INTERNETIT DHE APLIKACIONEVE TË LIDHURA ME TË

Përdoruesit e faqes aktuale të internetit janë të këshilluar që të lexojnë me kujdes termat dhe kushtet këtu para se të vazhdojnë. Në rast se përdoruesi ka ndonjë kundërshtim ndaj ndonjë prej këtyre Termave dhe Kushteve të faqes së internetit, përdoruesi nuk duhet të vazhdojë me përdorimin e kësaj faqeje interneti.

Vetëm të rriturit kanë të drejtë të aksesojnë këtë faqe interneti dmth njerëzit mbi 18 vjeç. Personat në moshë të vogël duhet të jenë të shoqëruar nga prinder ose persona më të rritur.

Ne i drejtojmë vëmendjen e përdoruesve në vijim:

(a) Postimi i përmbajtjes së internetit në lidhje me produktet e faqes nuk përbën nxitje, këshillim ose nxitje të ndonjë veprimi që lidhet me një rezultat financiar, propozim për çfarëdo lloj marrëveshje ose

(b) Materiali informativ që është i disponueshëm në këtë faqe interneti nuk është domosdoshmërisht i saktë apo i përditësuar, ndërsa është e mundur që ai të mos jetë plotësisht i azhornuar deri në momentin e aksesimit ose të ketë qenë subjekt i ndryshimeve apo shtimit nga palët e treta pa dijeninë apo miratimin paraprak të faqes.

(c) Përdoruesit këshillohen dhe inkurajohen të konfirmojnë saktësinë, plotësinë dhe statusin e përditësuar të çdo informacioni që është dhënë nëpërmjet kësaj faqeje interneti.

Kjo faqe lejon përdorimin e materialeve e publikimeve të saj nga palët e treta duke cituar emrin, burimin nga është marrë. Përdoruesi është i detyruar të veprojë në përputhje me ligjin, praktikën e drejtë dhe kushtet e përdorimit këtu dhe të mos vazhdojë me veprime apo lëshime që mund të shkaktojnë dëme ose mosfunksionim të faqes ose të ndryshojnë përmbajtjen e saj. Veprimet që vijnë në konflikt me ato të mësipërme konsiderohen indikative, por pa u kufizuar në to, në vijim:

– Shkeljen e çdo të drejte që lidhet me pronën intelektuale të faqes ose të palëve të treta

– Pengimi i funksionimit ose qasja e vizitorëve në faqen e internetit të faqes

– Shkaku i dëmtimit të ndonjë pale të tretë

– Instalimin, publikimin, promovimin ose transferimin e viruseve ose programeve me qëllim të keq në ose nëpërmjet faqes së internetit aktuale

5. Faqja nuk garanton mjeshtërinë, disponueshmërinë ose sigurinë e internetit, përdorimin e saj ose qasjen në të. Përdoruesit këshillohen dhe pritet që, me përgjegjësinë e tyre, të marrin të gjitha masat e nevojshme të sigurisë për sigurinë dhe integritetin e sistemit.

6. Përmbajtja e internetit është e mbrojtur nga të drejtat e pronësisë intelektuale të faqes ose të palëve të treta (përkatësisht: markat tregtare, tekstet, grafika, imazhet etj.). Markat që shfaqen në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht faqes dhe çdo lloj përdorimi pa miratimin me shkrim të faqes është rreptësisht e ndaluar. Për më tepër, pa pëlqimin me shkrim të faqes, plotësimi ose dublikimi i pjesshëm, modifikimi, ri-botimi, riprodhimi, transmetimi ose në ndonjë mënyrë tjetër shfrytëzimi i elementeve nga përmbajtja e kësaj faqeje interneti është rreptësisht i ndaluar, duke përjashtuar shprehimisht thjesht kopjimin, ruajtjen ose ripublikimin individual të elementeve të mësipërme, me kusht që treguesi i kësaj faqeje si burim nuk do të eliminohet dhe se këto elemente nuk do të përdoren për qëllime komerciale. Për më tepër, është e ndaluar ndryshimi ose prishja e cilësimeve të sigurisë, arkitektura ose faqosja e faqes së internetit ose shkaku i çdo lloj ndërhyrjeje në përdorimin ose specifikimet teknike, në emër të cilitdo përdorues.

7. Puna e mirëmbajtjes kërkohet të kryhet rregullisht, në mënyrë që faqja e internetit të funksionojë normalisht dhe të përditësohet në baza të rregullta, gjë që mund ta bëjë përdorimin e kësaj faqe interneti të pamundur për aq kohë sa kjo punë zgjat. Është e pranuar shprehimisht nga përdoruesit e kësaj faqeje interneti që faqja nuk mban përgjegjësi për qasjen e pasuksesshme të përdoruesve në këtë faqe interneti, për shkak të arsyeve të përmendura më lart ose për shkak të ndërprerjes së saj nga faqja për çfarëdo arsye tjetër dhe faqja nuk është e detyruar të bëjë njoftim paraprak tek përdoruesit e kësaj faqeje.

8. Faqja aktuale e internetit e është e mundur të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta për lehtësimin dhe informimin e përdoruesit, të cilën përdoruesi këshillohet të lexojë me kujdes gjatë vizitës së tij / saj në to. Çdo lidhje tjetër e mundshme e internetit aktuale përmes lidhjeve të veçanta (lidhjet, hyperlinks, banners etj.) në ndonjë faqe tjetër nuk nënkupton ndarjen e përgjegjësisë, në emër të faqes , për përmbajtjen e kësaj faqes tjetër, cilësinë e produkteve të saj ose shërbimet që paraqiten si dhe politikat që kjo faqe interneti miraton për mbrojtjen e të dhënave personale.

9. Pa paragjykuar referencat e mundshme të veçanta të kushteve të tanishme, përgjegjësia e mundshme e faqes do të kufizohet në veprimet apo mosveprimet e vetë faqja ose të shtohen në kuadrin aktual, për shkak të mashtrimit apo neglizhencës së rëndë. Përdoruesit e kësaj faqe interneti mbajnë përgjegjësi ndaj kompanisë për çdo dëmtim të mundshëm që mund t’i shkaktohet faqes dhe / ose ndonjë pale të tretë, si pasojë e mospërputhjes me kushtet e tanishme.

10. Kushtet e përdorimit të internetit në këtë faqe drejtohen nga ligji shqiptar dhe çdo mosmarrëveshje që lidhet me të do të përcaktohet në kompetencën ekskluzive të gjykatave të Shqipërisë.

11. Përsa i përket mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe përdorimit të mundshëm të tyre në kontekstin e kësaj faqe interneti dhe aplikacioneve të lidhura me të, zbatohet Politika e Privatësisë në Web, e ngarkuar në këtë faqe interneti. Ju lutemi referojuni kapitullit të parë për detaje të mëtejshme.

12. Faqja e internetit aktuale përdor cookies, me qëllim që të lehtësojë përdorimin e saj. Shumica e shfletuesve janë programuar fillimisht për të pranuar cookies. Në çdo kohë, mund të vendosni shfletuesin tuaj për të pranuar të gjitha cookies, disa cookies ose pa cookies. Në rastin e fundit, do të çaktivizoni përdorimin e një pjese të faqeve të internetit. Përveç kësaj, mund t’i vendosni preferencat tuaja në shfletuesin tuaj në një mënyrë që të informoheni sa herë që një cookie të ruhet në pajisjen tuaj. Ju lutem vini re se në rast se e çaktivizon cookies, është e mundur që ju të mos keni përdorimin më të mirë të mundshëm, të zakonshëm të faqes së internetit.

13. Përdorimi i faqes aktuale të internetit kërkon dhe nënkupton pranimin e termave aktualë si një e tërë, duke përfshirë politikën ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikat e cookies. Faqja mund të vazhdojë në çdo kohë me ndryshimin e afateve të tanishme, duke përfshirë politikat e mësipërme, dhe çdo ndryshim do të zbatohet nga data kur është postuar në faqen aktuale të internetit. Si rezultat, përdoruesit këshillohen të kontrollojnë rregullisht kushtet e përdorimit, në mënyrë që të informohen për ndryshimet e mundshme dhe, në rast se vazhdojnë të përdorin faqen e internetit, supozohet se ata kanë pranuar kushtet e ndryshuara të përdorimit. Në fund të kushteve të përdorimit përmendet data e përditësimit të fundit.

15. Ju keni të drejtë të na kërkoni të fshijmë çdo të dhënë personale që mbajmë për ju sipas Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Për këtë, mjafton që ju të shkarkoni dhe të plotësoni një formular që mund ta siguroni duke klikuar linkun KËTU.

16. Në rast se përdoruesi ka ndonjë paqartësi ose pyetje në lidhje me faqen aktuale të internetit ose dëshiron të komunikojë me faqes për çfarëdo arsye, mund te përdoret faqja e Kontaktit këtu.

17. Jeni të lutur të konsultoni edhe Kodin e Etikës, udhërrëfyesi profesional i atyre që administrojnë por edhe që duan të bashkëpunojnë me këtë faqe interneti.

Azhornimi i fundit me datë 4 maj 2022.