Faleminderit nga ShkodraWeb Media

⌈ALB⌋ Të nderuar lexues e mbështetës!

Faleminderit për donacionin tuaj. Transaksioni juaj ka përfunduar me sukses, dhe nëse është e nevojshme një faturë elektronike do ju dërgohet me mail. Logohuni tek Paypal-i juaj të shihni detajet e transaksionit.

ShkodraWeb Media ka nisur rrugëtimin e saj me 14 korrik 2017. Duke qenë një media e re, ajo është përpjekur dhe deri tani besojmë ia kemi dalë, të jemi të lirë, të pavarur, të paanshëm dhe profesionalë në misionin tonë të vetëm: Informimin e publikut!

Nuk ka qenë e lehtë të arrijmë deri këtu, siç edhe nuk është e lehtë të vazhdojmë të punojmë bazuar në parimin tonë të shenjtë “E Verteta nuk negociohet, sepse e verteta të bën të lirë!”. Ajo që ne e pranojmë me shumë dëshirë, është varësia nga lexuesit e mbështetësit tanë, që jeni të gjithë ju që na keni besuar dhe vazhdoni të na besoni!

Çdo dhurim, sado i vogël në dukje, për ne është një ndihmë e vyer dhe motivim për të ecur përpara! FALEMINDERIT!

⌈ENG⌋ Dear readers and supporters!

Thank you for your donation. Your transaction has been completed, and if necessary  a receipt for your purchase has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.

ShkodraWeb Media started its life on July 14, 2017. Being a new media, it has tried and so far we believe we have succeeded, to be free, independent, impartial and professional in our only mission: Informing public!

It has not been easy to get here, just as it has not been easy to keep working based on our sacred principle “Truth is not negotiable, because truth makes you free!”. What we gladly accept is the dependence on our readers and supporters, that it is all of you who have trusted us and continue to trust us!

Every donation, no matter how small in appearance, is a valuable help and motivation for us to move forward! THANK YOU!