VIDEO/ Takim Komitetit Drejtues Ndërsektorial në mbrojtje të familjes në Bashkinë e Shkodrës…

Në drejtimin  e kryetares së Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, është zhvilluar mbledhja e Komitetit Drejtues Ndërsektorial për Mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve  në familjet shqiptare.

Ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve që ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar; VKM-ja nr. 334, datë 17.02.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij” si dhe Marrëveshja eBashkëpunimit nr. 1506, datë 02. 02. 2017 “Për ngritjen e mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e proçedimit të tij”, i ngarkon me detyra konkrete.

Në mbledhje, institucionet kanë raportuar punën e bërë deri tani, ndërsa takimi i rradhës është vendosur për në muajin janar 2019. Në vijim, takimet e këtij Komiteti do të bëhen një herë në tre muaj.