Situata e përmbytjeve në Shkodër, KESH tregon nivelin e shkarkimeve dhe te HEC- ve mbi lumin Drin…

Korporata Elektroenergjitike po vijon të monitorojë nivelin e ujrave si dhe prurjet në kaskadën e lumit Drin.


Situata mbetet në kontroll të plotë dhe niveli i liqeneve (ora 08.00) paraqitet si më poshtë:

Fierza 285.30 m

Koman 173.58m

ShkodraWeb Channel

Vau i Dejës 74.97 m

Prodhimi vijon te jetë me kapacitet të plotë në HEC Koman dhe HEC Vau i Dejës. Prurjet natyrore totale në kaskadë për momentin janë 3460 m3/s.

Shkarkimet nga HEC Vau i Dejës janë në sasinë 500m3/s, ose sa 27% e prurjeve totale në kaskadë, ndersa në HEC Koman shkarkimet nga portat për momentin janë 400 m3/s.


Të nderuar lexues e mbështetës të ShkodraWeb Media! Reklamat që shfaqen në këtë faqe, janë e vetmja mënyrë për të garantuar jetëgjatësinë dhe lirinë tonë! Nëse i klikoni, jepni një kontribut që ne të vazhdojmë të jemi të lirë!

ShkodraWeb Channel

ShkodraWeb Channel