NGA EMILIA KOLIQI – Qeverisë nuk i intereson furnizimi me ujë e as borxhet e akumuluara, ajo synon rritjen e çmimit të ujit…

Shkruan në Facebook Emilia Koliqi, deputete e PD- së Qarku Shkodër: Centralizimi i funksioneve dhe kompetencave të pushtetit vendor me urdhër, pa asnjë bazë ligjore, është synimi i qeverisë shqiptare.

Qeverisë nuk po i mjaftojne PPP- të, tenderat, investimet strategjike, tashmë i duhen edhe ujësjellësat, pasi edhe ato shihen si burim vjedhjeje dhe grabitjeje në përgatitje të zgjedhjeve të reja lokale.


Vendimi i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave “Për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, i bie ndesh ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”dhe Kartës Europiane të Autonomisë Vendore.

Neni 23 i ligjit, përcakton qartë funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike “Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, bashkitë janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit të tyre për:

1. Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm.
2. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”…….”

A do ta zbatojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore këtë VKM antikushtetues, duke rënë dakord të lidhin marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet tyre dhe me ministrinë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë për riorganizimin e shoqërive aksionare të ujësjellës- kanalizimeve, ku ato sot, janë aksioner 100%.

Po këshillat bashkiakë, a do jenë të gjithë pro qeverisë?

Po institucioni i prefektit të qarkut/prefektëve të qarqeve, a do japë shprehje ligjshmërie për vendime të pabazuara në ligjet e Republikës së Shqipërisë? Qeverisë nuk i intereson furnizimi cilësor dhe i vazhdueshëm me ujë të pijshëm, as nuk ka problem borxhin e akumuluar nga ujësjellësat.

Rritja e çmimit të ujit për konsumatorët shqiptarë, do të jetë një kosto shtesë dhe për një shërbim që nuk do t’i ofrohet në standart.