“Habit” djali i kryebashkiakut të djathtë të Vau- Dejësit, Edjon Hila: Vendimi i Kolegjit Zgjedhor është i drejtë…!

Para pak minutave, Edjon Hila, djali i kryebashkiakut të djathtë të Vau- Dejësit Zef Hila, ka shpërndarë një postim në profilin e tij në Facebook. Në një arsyetim edhe ligjor, Hila nënvizon se “Vendimi i Kolegjit Zgjedhor është i drejtë!”. Bëhet fjalë për vendimin e marrë ditën e hënë (dje) duke rrëzuar kërkesën e PUK-së për çregjistrim nga procesi zgjedhor pas dekretit të Presidentit Meta për anulimin e 30 qershorit si datë e zgjedhjeve. Më poshtë, shënimi i plotë i Edjon Hilës:


Me datë 24.06.2019 , Kolegji Zgjedhor mori në shqyrtim padinë e Partisë së Unitetit Kombëtar me anë të së cilës kjo parti kundershtonte vendimin e datës … të KQZ që të crregjistrohej nga zgjedhjent e datës 30 qërshor 2019.

Pas shqyrtimit të padisë Kolegji vendosi:

“Rrëzimin e padisë së paditësit Partia e Unitetit Kombëtar.

Ky vendim është i formës së prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankim”

Vendimi i Kolegjit Zgjedhor është vendim i drejtë dhe plotësisht i bazuar në ligj dhe në Kushtetuten e Shqipërisë dhe mëposhtë po paraqës arsyet pse e konsideroj të tillë. Kolegji Zgjedhor është trupë gjyqësore e parashikuar në Kodin Zgjedhor si mundësi e subjekteve zgjedhore për të ankimuar në rrugë gjyqësore vendimarrjen administrative të KQZ

KODI ZGJEDHOR

KREU I

ANKIMI NË RRUGË GJYQËSORE I VENDIMEVE TË KQZ-SË

Neni 145
E drejta e ankimit në gjykatë

1. Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë kundër vendimeve të KQZ-së, kur ato cenojnë interesat e tyre të ligjshëm brenda afatit të përcaktuar në nenin 152 të këtij Kodi. Të drejtën e ankimit, sipas këtij neni, e kanë edhe individët ose partitë politike, të cilëve u është refuzuar kërkesa për regjistrim si subjekt zgjedhor.

2. …

Pra në thelb është përcaktuar qartë kopetenca lëndore e kësaj trupe gjyqësore, kjo gjykatë shqyrton një vendimarrje administrative të një organi administrative që është KQZ.
Po kështu , ligjvënësi ka parashikuar qartë edhe legjislacionin procedurial me të cilën ushtron funksionet kjo trupë gjyqësore;

Neni 155

Procedura e shqyrtimit të kërkesëpadisë

1. Në shqyrtimin gjyqësor të kërkesëpadive për të gjitha veprimet procedurale që nuk rregullohen nga ky Kod, Kolegji Zgjedhor zbaton dispozitat e Kodit të Procedurës Civile për gjykimin e çështjeve në shkallën e parë.

2. …

Është plotësisht e qartë se Kolegji Zgjedhor nuk ka objekt të shqyrtimit të kushtetushmërisë së një ligji apo dekreti, pasi ajo është vetëm një gjykatë që zbaton Kodin Zgjedhor dhe Kodin e Procedurës Civile si Gjykatë e Rrethit Gjyqësor, pra shkalla me e ulët e sistemit gjyqësor.

Në rastet kur përpara Kolegjit Zgjedhor ka një pretendim për kushtetushmerinë e një ligji apo dekreti apo vetë Kolegji ka dilemë për kushtetushmerinë, atëherë është i detyruar të pezullojë gjykimin dhe të kërkojë interpretim nga Gjykata Kushtetuese.

Në rastin në gjykim, Kolegji Zgjedhor nuk ka konstatuar asnjë konflikt kushtetues, mes Kushtetutës dhe Dekretit nr.11199 të Presidentit të Republikës, pra që nuk ka zgjedhje ashtu si edhe urdhëron dekreti, ndryshe Kolegji do pezullonte gjykimin dhe ta kalonte për interpretim kushtetues në Gjykatën Kushtetuese.

Kolegji me të drejtë ka vendosur; “Rrëzimin e padisë së paditësit Partia e Unitetit Kombëtar.” pasi nuk ka cfarë të crregjistrojë sepse nuk ka zgjedhje me 30 qershor 2019, pasi është në fuqi Dekretit nr.11199 i Presidentit të Republikës .

Kur nuk ka zgjedhje nuk ke cfarë të crregjistrosh , pasi Dekreti nr.11199 i Presidentit të Republikës ka crregjistruar automatikisht cdo rregjistrim dhe ka ndaluar procesin zgjedhor të filluar nga dekreti i mëparshëm, pasi nuk ka zgjdhje me 30 qershor 2019.

Nëse arsyetimi është si më sipër, bravo Kolegji!

I vetmi diskutim që mund të bëhet është se ne nuk kemi Gjykatë Kushtetuese.

Këtë diskutim unë nuk di ta bëj se jam jurist, mund ta bëjnë gatuesit e çorbës reformuese.

Për të afishuar reklamën apo njoftimin tuaj në ShkodraWeb Media mund të kontaktoni duke klikuar ShkodraWeb Media dhe menjëherë do të kontaktoheni nga stafi. ShkodraWeb Media ju mirëpret!