Bashkia e Shkodrës nis shpërndarjen e pakove ushqimore dhe ushqim për gjënë e gjallë në zonat e përmbytura…

Informacion mbi situaten e përmbytjeve në territorin e Bashkise Shkodër, data 12.01.2021, ora 08.30.


Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 12.01.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

• Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.46m.(Kuota max 6.30 m)

• Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.67 m. (Kuota max 8.70 m)

ShkodraWeb Channel

• Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.07m. (Kuota max 7.50 m)

Bashkia Shkodër

Siperfaqe totale e përmbytur 1903 Ha


1. Tokë e pakultivuar 536 Ha

2. Foragjere të dyta, jonxhe 1185 Ha

3. Grurë 95 Ha

4. Bimë dekorative 80 Ha

5. Pemtore 7 Ha

Nj.A. Ana e Malit

1. Vazhdon të jetë e bllokuar rruga për në Obot për mjetet e ulëta. Rruga e Obotit është e kalushme vetëm me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin mbi 80cm.

2. Ujesjellesi Oblika 1 si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.

3. UKSH ka furnizuar me uje te pijshëm banore të fshatit Oblikë.

4. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 960 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë

• Tokë e pakultivuar 210 Ha

• Foragjere të dyta, jonxhe 705 Ha

• Grurë 40 Ha

• Pemtore 5 Ha

• Janë shpërndarë në Obot 140 koli ujë, nga 9 litra kolia, për 70 familje.

Nj.A Dajç

1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 800 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Dajç,Mushan,Shirq,Suka-Dajç,Pentar,Darragjat), nga të cilat :

• Tokë e pakultivuar 275 Ha

• Foragjere të dyta, jonxhe 390Ha

• Bimë dekorative 80 Ha

• Grurë 55 Ha

2. UKSH ka furnizuar me uje të pijshëm banore të fshatit Oblikë.

3. Për shkak të rritjes së nivelit të ujit është bllokuar segmenti në vendin e quajtur Urrelat që lidh fshatërat Shirq me Darragjat .

Nj. A. Guri i Zi

1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 3 Ha, kryesisht në fshatin Rrenc.

• Tokë e pakultivuar 3 Ha

• Vazhdon gerryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A. Velipojë

1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 60 Ha, kryesisht në fshatrat Ças,Reç (këneta Reçit),Baks i Ri,Luarz.

• Tokë e pakultivuar 15 Ha

• Foragjere të dyta, jonxhë 45 Ha

2. Ka shkarje dherash në rrugën Baks –Rrjoll. Bashkia Shkodër po punon një fadromë për pastrimin.

Nj.A.Bërdicë

1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 70 Ha, kryesisht në fshatin Trush (fusha e Stomes), e Bërdicë e Madhe

• Tokë e pakultivuar 30 Ha

• Foragjere të dyta, jonxhe 40 Ha

2. Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.

Nj.A.Rrethina

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 10 Ha, në fshati Zues

• Tokë e pakultivuar 3 Ha

• Foragjere të dyta, jonxhe 5 Ha

• Pemtore 2 Ha

2.Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Kir në vendin e quajtur Bardhaj, fshati Bardhaj.

Gjithashtu ka rritje të nivelit të ujit nga Liqeni i Shkodrës, në zonën e Livadeve dhe Dobraç.

Ditën e sotme do të fillojë mbështetja me pako ushqimore dhe ushqim për gjënë e gjallë. Për këtë kërkohet mbështetje për të siguruar ushqimin për një periudhë një mujore për gjënë e gjallë dhe për familjet në zonat e përmbytura.

Të nderuar lexues e mbështetës të ShkodraWeb Media! Reklamat që shfaqen në këtë faqe, janë e vetmja mënyrë për të garantuar jetëgjatësinë dhe lirinë tonë! Nëse i klikoni, jepni një kontribut që ne të vazhdojmë të jemi të lirë!

ShkodraWeb Channel

ShkodraWeb Channel